Class 12th Textbooks
Go to Textbooks of other classes
युवकभारती इंग्रजी
Download 
युवकभारती मराठी
Download 
युवकभारती हिंदी
Download 
युवकभारती उर्दू
Download 
आरोग्य व शारीरिक शिक्षण मराठी
Download 
आरोग्य व शारीरिक शिक्षण इंग्रजी
Download 
गृहव्यवस्थापन मराठी
Download 
गृहव्यवस्थापन इंग्रजी
Download 
भूशास्त्र इंग्रजी
Download 
मानसशास्त्र मराठी
Download 
मानसशास्त्र इंग्रजी
Download 
जीवशास्त्र इंग्रजी
Download 
रसायनशास्त्र इंग्रजी
Download 
भौतिकशास्त्र इंग्रजी
Download 
ग्रंथालय व माहितीशास्त्र मराठी
Download 
माहिती तंत्रज्ञान (विज्ञान) इंग्रजी
Download 
माहिती तंत्रज्ञान (कला) इंग्रजी
Download 
 
माहिती तंत्रज्ञान (वाणिज्य) इंग्रजी
Download 
 
संरक्षणशास्त्र मराठी
Download 
 
संरक्षणशास्त्र इंग्रजी
Download 
कृषी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान इंग्रजी
Download 
पशु विज्ञान आणि तंत्रज्ञान इंग्रजी
Download 
 
अन्नविज्ञान आणि तंत्रज्ञान मराठी
Download 
अन्नविज्ञान आणि तंत्रज्ञान इंग्रजी
Download 
गणित कला-विज्ञान भा-१ इंग्रजी
Download 
गणित कला-विज्ञान भा-२ इंग्रजी
Download 
गणित व सं.शास्त्र(वाणिज्य)भा-१ इंग्रजी
Download 
गणित व सं.शास्त्र(वाणिज्य)भा-२ इंग्रजी
Download 
अर्थशास्त्र इंग्रजी
Download 
वाणिज्य संघटन व व्यवस्थापन इंग्रजी
Download 
चिटणिसाची कार्यपध्दती इंग्रजी
Download 
पुस्तपालन व लेखाकर्म इंग्रजी
Download 
अर्थशास्त्र मराठी
Download 
वाणिज्य संघटन व व्यवस्थापन मराठी
Download 
चिटणिसाची कार्यपध्दती मराठी
Download 
पुस्तपालन व लेखाकर्म मराठी
Download 
इतिहास मराठी
Download 
इतिहास इंग्रजी
Download 
भूगोल मराठी
Download 
भूगोल इंग्रजी
Download 
राज्यशास्त्र मराठी
Download 
सहकार मराठी
Download 
शिक्षणशास्त्र मराठी
Download 
तर्कशास्त्र मराठी
Download 
तर्कशास्त्र इंग्रजी
Download 
समाजशास्त्र मराठी
Download 
समाजशास्त्र इंग्रजी
Download 
वस्त्रशास्त्र मराठी
Download 
वस्त्रशास्त्र इंग्रजी
Download 
तत्वज्ञान मराठी
Download 
तत्वज्ञान इंग्रजी
Download 
राज्यशास्त्र इंग्रजी
Download 
सहकार इंग्रजी
Download 
शिक्षणशास्त्र इंग्रजी
Download 
युवकभारती गुजराती
Download 
युवकभारती सिंधी
Download 
युवकभारती तेलगु
Download 
युवकभारती बंगाली
Download 
महाराष्ट्री प्राकृत
Download 
संस्कृत आल्हाद
Download 
अर्धमागधी प्राकृत
Download 
पालिप्पकासो
Download 
हिदायतुल अरबियाह
Download 
गुल-हाय-फारसी
Download 
पर्यावरण शिक्षण मराठी
Download 
पर्यावरण शिक्षण इंग्रजी
Download 
बालविकास मराठी
Download 
बाल विकास इंग्रजी
Download 
युवकभारती कन्नड
Download 
युवकभारती सिंधी देव
Download 
रशियन भाषा
Download 
जपानी भाषा
Download 
चिनी भाषा
Download 
स्पॅनिश भाषा
Download 
जर्मन भाषा
Download 
 
फ्रेंच भाषा
Download